1. februar 2017

Vejledning Udlandsprojekter

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i udlande, der er danskfinansierede og/eller ledet af danske forskere uanset finansieringskilde kan indsendes til NVK med henblik en vejledende udtalelse. Der er tale om en frivillig ordning.

Hvad er et udlandsprojekt?

Ved udlandsprojekter forstås sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvor forskningsaktiviteten foregår uden for Danmarks grænser, fx forskning uden for EU, hvor forskningsprojektet er dansk finansieret og/eller ledet af danske forskere uanset finansieringskilde.

Sagsbehandling af udlandsprojekter

Reglerne i Lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gælder som al anden dansk lovgivning kun i Danmark.

Som forsøgsansvarlig forsker er der derfor ikke en pligt til at anmelde et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt til komitésystemet, som foregår uden for Danmarks grænser.

Der er tale om en for forsker frivillig ordning, og udlandsudvalget under National Videnskabsetisk Komité har ikke hjemmel til at træffe afgørelser i udlandsprojekter, men afgiver alene en vejledende udtalelse.

Denne vejledende udtalelse foretages efter dansk lovgivnings videnskabsetiske normer. 

Behandling af udlandsprojekter IKKE er gebyrbelagt.

En vejledende udtalelse forventes at kunne foreligge indenfor 4 til 6 uger efter komiteen har modtaget anmodningen med tilhørende dokumenter.

Hvem vurderer udlandsprojekter?

Udlandsprojekter vurderes af et særligt udlandsudvalg, nedsat af National Videnskabsetisk Komité.

Udlandsudvalget består af:

 • Antropolog, Ph.d. i humanistisk sundhedsvidenskab Anita Ulrich

 • Overlæge, klinisk lektor, Ph.D Mette Skalshøi Kjær

Hvordan får jeg en vejledende udtalelse i et udlandsprojekt?

Hvis du ønsker en vejledende udtalelse i et udlandsprojekt fremsendes anmodning herom med tilhørende dokumenter elektronisk til kontakt@nvk.dk.

Komitésystemets database benyttes ikke til anmodning om vejledende udtalelse af et udlandsprojekt.

Følgende dokumenter skal indsendes:

 • Anmodningsbrev
 • Protokol (må gerne være på engelsk) med beskrivelse af formål, metode, bivirkninger, risici og ulemper, statistiske oplysninger, forsøgspersoner - herunder inklusions- og eksklusionskriterier, projektøkonomi samt en videnskabsetisk redegørelse
 • Protokolresumé på dansk (En kort beskrivelse af forsøgsprotokollen uden brug af tekniske/faglige udtryk med angivelse af formål, metode, bivirkninger, risici og ulemper, forsøgspersoner - herunder inklusions- og eksklusionskriterier, økonomiske oplysninger samt en videnskabsetisk redegørelse)
 • Deltagerinformation/er på dansk
 • Evt. spørgeskemaer på dansk
 • Kopi af godkendelsen i det land projektet skal gennemføres i (Kan evt. eftersendes)
 • CV med den forsøgsansvarliges kliniske erfaring og dokumentation for uddannelsesmæssige forhold.
Ofte stillede spørgsmål

Ved et udlandsprojekt forstås et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor:

 • forskningsaktiviteten foregår uden for Danmarks grænser, fx forskning uden for EU og
 • forskningsprojektet er dansk finansieret og/eller ledet af danske forskere uanset finansieringskilde

Nej det er ikke muligt, men du kan få en vejledende udtalelse fra National Videnskabsetisk Komité. Årsagen er, at komitélovens regler, som al anden dansk lovgivning, kun gælder i Danmark.  Den vejledende udtalelse foretages efter dansk lovgivnings videnskabsetiske normer. 

Anmodning om en vejledende udtalelse i et sundhedsvidenskabeligt udlandsprojekt sendes med tilhørende dokumenter elektronisk til National Videnskabsetisk Komité  kontakt@nvk.dk

Komitésystemets database benyttes ikke til anmodninger om vejledende udtalelser af udlandsprojekter.