1. februar 2017

Om komitésystemet

Det videnskabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for videnskabelige og samfundsmæssige interesser i at skabe mulighed for at opnå ny viden eller undersøge eksisterende viden, som kan berettige forskningsprojektets gennemførelse.

Det videnskabsetiske komitésystem består af:

 • National Videnskabsetisk komité (NVK)
 • De Regionale videnskabsetiske komiteer

NVK

NVK er en uafhængig myndighed under Sundheds - og Ældreministeriet. NVK nedsættes med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

NVK's opgaver:

 • Fungerer som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
 • førstebehandler anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder. Se her hvilke områder der betragtes som særligt komplekse, 
 • afgør sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité,
 • udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
 • koordinerer arbejdet i de regionale videnskabsetiske komiteer,
 • fastsætter vejledende retningslinjer,
 • sikrer kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet, samt
 • følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

NVK's sammensætning:

NVK består af 13 medlemmer.

Medlemmerne udpeges på følgende måde:

 1. Sundheds - og Ældreministeren udpeger formanden,
 2. to medlemmer udpeges af Sundheds - og Ældreministeren efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd,
 3. fem medlemmer udpeges af Sundheds - og Ældreministeren i samråd med Uddannelses - og Forskningsministeren efter åbent opslag,
 4. fem medlemmer udpeges af Sundheds - og Ældreministeren efter indstilling fra de enkelte regioner.

Se NVK's medlemmer

De Regionale Videnskabsetiske Komiteer

En regional komité består af mindst 7 medlemmer, hvoraf 3 er forskningsaktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Øvrige medlemmer er lægmedlemmer, som ikke har en sundhedsvidenskabelig uddannelse og ikke har en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne. De fleste komiteer består af 11 medlemmer (6 lægpersoner og 5 forskningsaktive).

Komiteerne nedsættes af regionsrådene.

En regional komité behandler sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra en forsøgsansvarlig, som har sit virke inden for den regionale komités område.

Der er for tiden 12 regionale videnskabsetiske komiteer:

 • De seks Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden
 • Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
 • De to Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark
 • De to Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland
 • Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland

De videnskabsetiske komiteer i Danmark

Komitésystemets historie

Det videnskabsetiske komitésystem i Danmark startede i 1980 på frivillig basis som et initiativ blandt de biomedicinske forskere. Grundlaget var Nürnbergkoden fra 1947 og Helsinkideklarationen.

Læs mere